ประวัติความเป็นมา
ตำบลหนองทอง เดิมขึ้นอยู่กับตำบลหนองคล้าในเขตอำเภอเมือง ต่อมาจังหวัดกำแพงเพชร ได้แบ่งเขตการปกครองเป็นอำเภอไทรงาม จึงได้ตั้งตำบลขึ้นอีกหนึ่งตำบลแยกออกจากอำเภอเมือง และตำบลหนองคล้าจำนวน 9 หมู่บ้าน เป็นตำบลหนองทอง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไทรงาม เหตุที่ตั้งชื่อว่าหนองทองด้วยเหตุผลคือในเขตตำบลนี้มีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ประชาชนใช้น้ำเพื่อการเกษตรและได้ผลผลิตดีเปรียบเป็นขุมทองของแผ่นดิน จึงตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลว่า “ตำบลหนองทอง”

พื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46,601 ไร่ หรือ 64 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 26,243 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองคล้า,พานทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า ทอเสื่อ ทำพริกแกง ถักเปล ฯลฯ
– ด้านเกษตรกรรม ประชาชนภายในตำบลส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการเพาะปลูก พืชที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด เป็นต้น
– ด้านการเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่าย สัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ สุกร ไก่ เป็ด เป็นต้น
– ด้านอุตสาหกรรม ยังเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน เช่น การทอผ้ากลุ่มสตรีแม่บ้าน
การทอเสื่อ การถักเปล

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,699 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ตำบล สู่ตำบลหนองทองได้ 2 เส้นทาง คือ
1. เส้นทางสายมหาชัย-วังโขน-คลองสุขใจ-หนองทอง ระยะทาง 30 กิโลเมตร
2. เส้นทางสายอำเภอเมือง-ท่ามะเขือ (คลองขลุง) -หนองทอง ระยะทาง 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหม พริกแกง เสื่อ เปล