ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 055855585 facebook:อบต.หนองทอง เว็บไซต์:http://nongthong.localgov59.in.th/ อีเมล์:nongthong.sao@gmail.com

ถาม: ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เมื่อไร

ตอบ: ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึงพฤศจิกายน ครับ

ถาม: สอบถามเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดค่ะ

ตอบ: คุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิื์ขอรับเงินอุดหนุน 1.สัญชาติไทย 2.เกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.58 ถึง 30 ก.ย.59 หรือเกิดตั้งแต่ 1 ต.ค.59 ถึง 30 ก.ย.60 2.หญิงตั้งครรภ์อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจน เด็กต้องมีสัญชาติไทย บิดาและมารดา ซึ่งอยู่ในความยากจนหรือครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน และต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้สามารถมาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.หนองทอง หรือ 055-855585 ครับ

ถาม:เงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจะออกวันไหนคะ

ตอบ:ไม่เกินวันที่10ของทุกเดือนครับ