p11

น้ำท่วมหรืออุทกภัย
น้ำท่วมหรืออุทกภัย หมายถึง เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตร้อนลมมรสุมกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว

สาเหตุของการเกิดน้ำท่วม
– ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดชันสูง
– น้ำเหนือไหลหลาก
– ตัดไม้ทำลายป่าขาดพื้นที่ซับน้ำ
– สร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือ ขยายตัวเมืองไปปิดกั้น การไหลของน้ำ
– เกิดจากการพังทลายของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อน
– พฤติกรรมการสร้างที่อยู่อาศัยและการทำกิน
ประเภทของน้ำท่วม
น้ำท่วมแยกออกเป็น ๔ ประเภท คือ
๑.น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่า เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากและมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ำและต้านน้ำน้อย น้ำท่วมฉับพลันมักเกิดหลังฝนตกหนักไม่เกิน ๖ ชั่วโมง มีความรุนแรงและ เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนีจึงมีน้อย ดังนั้น ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินจึงมีมาก
๒. น้ำล้นตลิ่ง เกิดขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากที่เกิดจากฝนหนักต่อเนื่อง ที่ไหลลงสู่ลำน้ำหรือแม่น้ำมีปริมาณมากจนระบายลงสู่ลุ่มน้ำด้านล่าง หรือออกสู่ปากน้ำไม่ทัน ทำให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมเรือกสวน ไร่นา และบ้านเรือนตามสองฝั่งน้ำ
๓. น้ำท่วมขัง เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ หรือระบายน้ำไม่ทัน มักเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่
๔.คลื่นซัดฝั่ง เกิดจากพายุลมแรงซัดฝั่ง ทำให้น้ำท่วมบริเวณชายฝั่งทะเล บางครั้งมีคลื่นสูงถึง ๑๐ เมตร ซัดเข้า ฝั่งทำลายทรัพย์สินและชีวิตได้
การป้องกันและการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วม
– ติดตามฟังประกาศข่าวพยากรณ์อากาศของทางการ
– เมื่อได้รับคำเตือนให้อพยพ ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูง อาคารที่มั่นคง
แข็งแรง
– ถ้าอยู่ในที่ราบให้ระมัดระวังน้ำป่าหลากจากภูเขา กระแสน้ำจะรวดเร็วมาก
ควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนัก
– ถ้าอยู่ริมน้ำให้เอาเรือหลบเข้าฝั่งไว้ในที่จะใช้งานได้สะดวก เพื่อใช้ในการ
คมนาคมเมื่อมีน้ำท่วม
– ควรมีการวางแผนอพยพว่าจะไปอยู่ที่ใด พบกันที่ไหน อย่างไร
– ระวังกระแสน้ำหลาก ซึ่งจะทำลายวัสดุก่อสร้าง เส้นทางคมนาคม ต้นไม้
พืชไร่
– เตรียมกระสอบใส่ดินหรือทรายไว้ เพื่อเสริมคันดินกั้นน้ำให้สูงขึ้น
– อย่าขับรถยนต์ฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลาก แม้บนถนนก็ตาม
– อย่าลงเล่นน้ำ อาจพบอุบัติภัยอื่นๆ อีกได้
– หลังจากน้ำท่วมจะมีขัง จะเกิดโรคระบาดในระบบทางเดินอาหารทั้งคนและ
สัตว์ ให้ระวังน้ำบริโภค ควรสะอาด ต้มสุกเสียก่อน
สถิติน้ำท่วมร้ายแรงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
น้ำท่วมจากพายุอีรา เข้าสู่ประเทศไทยที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ มูลค่าความเสียหาย ๖.๐ พันล้านบาท
น้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น เข้าประเทศไทย ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ ประชาชนประสบภัย ๓๗๗,๐๗๐ คน ตาย ๒๓ คน มูลค่าความเสียหายรวม ๑.๒ พันล้านบาท
น้ำท่วมจากพายุซีตา เคลื่อนผ่านประเทศเวียดนามตอนบน และประเทศลาวเข้าสู่ประเทศพม่าใกล้กับภาคเหนือของประเทศไทย ช่วงวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๐ ประชาชนประสบภัย ๗๙๙,๒๗๔ คน ตาย ๔๙ คน มูลค่าความเสียหายรวม ๒.๙ พันล้านบาท
น้ำท่วมจังหวัดสงขลา เนื่องจากฝนตกหนัก ในช่วง ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ประชาชนประสบภัย ๕๕๒,๕๗๙ คน ตาย ๒๖ คน มูลค่าความเสียหายรวม ๑.๙ พันล้านบาท
น้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงพาดผ่าน เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ มีพื้นที่ประสบภัย รวม ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ ลำปาง และน่าน มีผู้เสียชีวิตพบศพ ๘๗ คน สูญหาย ๓๙ คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง ๗๐๔ หลัง มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๓.๐ ร้อยล้าน บาท