พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
2. พัฒนางานสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้วยโอกาส
3. พัฒนางานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง
4. ส่งเสริม การกีฬา การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี