สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของที่ว่าการอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 46,601 ไร่ หรือ 64 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 26,243 ไร่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม

ที่ตั้ง

ตำบลหนองทอง เป็นตำบลในเขตการปกครองท้องที่ของอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่
1.บ้านหนองทอง
2.บ้านเนินกรอย
3.บ้านจิกคันช้อน
4.บ้านโคกเจริญ
5.บ้านลานกระดี่
6.บ้านโนนใหญ่
7.บ้านศรีบุญส่ง
8.บ้านสี่หลัง
9.บ้านสมบูรณ์พัฒนา
10.บ้านโนนใหญ่พัฒนา