กุมภาพันธ์ 23 2016
แข่งเรือ 1

แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลหนองทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : งานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 บ้านหนองทอง ต.หนองทอง
รายละเอียด : งานประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลหนองทอง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ.อ่างเก็บน้ำบ้านหนองทอง
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายนของทุกปี โดยจัดให้มีการแข่งขันประเภทเรือยาว 7 ฝีพาย มีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และนอกเขตจังหวัด
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว

แข่งเรือ 1

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : งานประเพณีกวนข้าวทิพย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 บ้านเนินกรอย ตำบลหนองทอง
รายละเอียด : งานประเพณีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ.วัดเนินกรอย-สี่หลัง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร การจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ดำเนินการในช่วงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ต่อเนื่องถึง 15 ค่ำเดือน 6 (วันวิสาขบูชา) ของทุกปี ตามความเชื่อทางพุทธศาสนา ชาวพุทธจะถวายข้าวมธุปายาสแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว
DSC04296

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : นมัสการหลวงพ่ออู่ทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : วัดเนินกรอย-สี่หลัง
รายละเอียด : หลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ประจำหมู่บ้านเนินกรอย หมู่ 2 ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งชาวบ้านเนินกรอยและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้าน เนื่องจากเชื่อกันว่าท่านสามารถประทานพรให้สมหวังดั่งตั้งใจได้ เมื่อขอพรหรือบนบานสานกล่าวจากท่านก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนหรือการงาน การสอบบรรจุเข้ารับราชการและเมื่อสำเร็จตามที่ขอแล้วชาวบ้านก็จะนำเครื่องมาสักการะบูชา (แก้บน) ด้วย ขนมจีน พวงมาลัย ผลไม้ เป็นต้น
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว
หลวงพ่ออู่ทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : นมัสการหลวงพ่อโต (หลวงพ่อใหญ่)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่ตั้ง : วัดงิ้วสองนาง (วัดหนองทอง)
รายละเอียด : หลวงพ่อโต (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบราณ ประจำหมู่บ้านหนองทอง หมู่ 1
ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งชาวบ้านหนองทองและหมู่บ้านใกล้เคียงให้ความเคารพศรัทธาและเป็นที่พึ่งทางใจให้กับชาวบ้าน เนื่องจากเชื่อกันว่าท่านสามารถประทานพรให้สมหวังดั่งตั้งใจได้ เมื่อขอพรหรือบนบานสานกล่าวจากท่านก็จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนหรือการงาน การสอบเข้ารับราชการ และเมื่อสำเร็จตามที่ขอแล้วชาวบ้านก็จะนำเครื่องมาสักการะบูชา (แก้บน) ตามที่ได้มีการว่ากล่าวไว้ เช่น พวงมาลัย ผลไม้ เป็นต้น

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว
หลวงพ่อโต 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : กลุ่มสตรีทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายสีธรรมชาติบ้านลานกระดี่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน
สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 บ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง
รายละเอียด : กลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านลานกระดี่ ได้รวมตัวกัน จัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มทอผ้าไหมจากสีธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้ และยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และฝึกสอนการทอผ้าไหมเพื่อไม่ให้ภูมิปัญญาเลือนหายไปจากชุมชน ด้านแรงงานที่ใช้ในการผลิตเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสตรีที่ว่างจากงานหลักแล้วจึงมารวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าไหมซึ่งเป็นการหารายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไหมที่มีการย้อมจากสีธรรมชาติ และทอด้วยมือที่อาศัยความประณีตในการทอ จึงทำให้ได้ผ้าที่มีความสวย และมีลายที่เป็นเอกลักษณ์
มาตรฐานรางวัลที่ได้รับ
1.มาตรฐาน มผช. กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับ สามดาว ปี พ.ศ. 2549 ,2551
3.ได้รับตราเครื่องหมายนกยูงสีน้ำเงิน จากกรมหม่อนไหม ปี พ.ศ. 2554
3.ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว
DSC00544

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านโนนใหญ่พัฒนา 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คน
สถานที่ตั้ง : หมู่ 10 บ้านโนนใหญ่พัฒนา 2 ตำบลหนองทอง
รายละเอียด : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนใหญ่พัฒนา 2 เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 ด้วยความเป็นผู้มีเชื้อสายจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงทำให้มีความสามารถด้านการทอผ้าเป็นอย่างดี เป็นเหตุให้ในปี 2525 มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่หมู่ 6 บ้านโนนใหญ่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไทรงาม และมีส่วนร่วมทำให้ชนะการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.) ระดับภาค จึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การผลิต เช่น วัตถุดิบ กี่ทอผ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน
มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
1.มาตรฐาน มผช. กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2.ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับห้าดาว
3.ได้รับตราเครื่องหมายนกยูงสีทอง จากกรมหม่อนไหม ปี พ.ศ. 2551
4.ใบทะเบียนจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว
DSC00540