กุมภาพันธ์ 23 2016
DSC06617

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ

สถานที่สำคัญ
1) วัดงิ้วสองนาง หมู่ที่ 1
2) วัดสี่หลัง – เนินกรอย หมู่ที่ 2,8
3) วัดจิกคันชอน หมู่ที่ 3
4) วัดโคกเจริญ หมู่ที่ 4
5) วัดลานกระดี่ หมู่ที่ 5
6) วัดโนนใหญ่ หมู่ที่ 6
7) วัดศรีบุญส่ง หมูที่ 7
8) วัดป่าบ้านสมบูรณ์ หมู่ที่ 9
9) โรงเรียนบ้านหนองทอง หมู่ที่ 1
10) โรงเรียนบ้านเนินกรอย หมู่ที่ 2
11) โรงเรียนบ้านจิกคันชอน หมู่ที่ 3
12) โรงเรียนบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 4
13) โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 6
14) รพ.สต.โนนใหญ่
15) รพ.สต.เนินกรอย
16) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง
17) กศน.ตำบลหนองทอง หมู่ที่ 2