มิถุนายน 24 2019
39945257_259835657970704_5859941280015974400_n

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 จัดอบรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ปีงบประมาณ2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนใหญ่

39945257_259835657970704_5859941280015974400_n